ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-710387 fax 054-751749:: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีใหม่ เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารแนบ