ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดน่าน Tel. 054-718792-3 fax 054-718960 E-mail : nanc@coj.go.th :: ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) Tel. 054-791629 fax 054-791630 E-mail : pua@coj.go.th :: บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน และอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน(สาขาปัว)

ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน และอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน(สาขาปัว)
ด้วยศาลจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่   ที่ทำการศาลจังหวัดน่านอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน และอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ราคากลางในการสอบราคาของงานจ้างเหมาทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 1,034,000.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ประกอบด้วย (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากประกาศด้านล่าง)


เอกสารแนบ